077-2121311
א'-ה': 08:00-16:00
ו': 08:00-12:30
תנאי ההסכם

ברוכים הבאים למחשבון האחסנה

בדקו בקלות ובמהירות איזו אפשרות אחסון מתאימה לכם

הזינו את הפריטים אותם תרצו לאחסן ואנחנו נמליץ לכם על תכנית האחסון המתאימה לכם

ארון 2 דלתות
ארון 3 דלתות
ארון 4 דלתות
ארון 5 דלתות
ארון דלת אחת
ארון נעליים
טלוויזיה
כוורת / ספריה
כסא משרדי
מיטה זוגית
מיטת יחיד
מיטת תינוק
קומודה
שולחן מחשב
שידת לילה

ויטרינה
טלוויזיה
background Layer 1
כורסה
background Layer 1
מזנון
מערכת מושבים פינתית
background Layer 1
ספת 2 מושבים
background Layer 1
ספת 3 מושבים
פסנתר
שולחן סלון

כסא אוכל
מדיח כלים
מיקרוגל
מקפיא
מקרר
מקרר משרדי
שולחן אוכל
תנור אפיה

אופני כושר
אופניים
ארון נעליים
הליכון
כוורת / ספריה
כסא משרדי
מייבש כביסה
מכונת כביסה
מנגל
קרטונים
רדיאטור
שולחן מחשב

ארון 2 דלתות
ארון 3 דלתות
ארון 4 דלתות
ארון 5 דלתות
ארון דלת אחת
טלוויזיה
כוורת / ספריה
כסא משרדי
מיטת יחיד
מיטת תינוק
שולחן מחשב
שידת החתלה
שידת לילה
הנפח הכולל של הפריטים שלכם הינו 0 קוב
אנא בחרו פריטים

תנאי ההסכם

שעות פעילות
משרד / הראל / שדי חמדלמחזיקי כרטיס חכם
יד בנימיןראשל"צ / חולון / פ"ת קריית מטלון / פ"ת קריית אריה / צור יגאל / כוכב יאיר / חיפה צ'ק פוסט / חיפה המפרץ / חיפה מילואותת"א קרליבךנתניה
א'-ה'08:00-16:0024 שעות ביממה
24/7
06:30-22:0006:00-00:00
ו'08:00-12:30עד השעה 14:00
ש'
סגור
החל משעה 21:00
**קבלת לקוחות תתאפשר עד שעה לפני תום שעות הפעילות**
 1. הסכם זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד אולם מובהר כי הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים וההפך.
 2. נספח 1 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 3. נספח 1 להסכם – יונפק אישית לכל לקוח ביום הכנסת התכולה והוא יאגד את התשלומים ללקוח עבור כלל השירותים הניתנים.
 4. המחירים הנקובים בהסכם זה, משמשים כבסיס והסכמה של הלקוח עבור התשלומים החודשיים.
 5. דמי השכירות החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במקרה בו המדד יעלה בשנה קלנדרית בשיעור של יותר מ- 5%, ההצמדה תבוצע מתחילת השנה או מתחילת תקופת האחסון, לפי המאוחר ביניהם.
 6. המחירון המצורף להסכם זה הינו מחירון השירותים של החברה נכון למועד עריכת ההסכם בין החברה ללקוח. בהתקשרותו בהסכם זה מאשר ומצהיר הלקוח כי ידוע לו שהמחירים המפורטים במחירון יעמדו בתוקפם עד למועד עדכון המחיר הבא שיתבצע על ידי החברה אחת ל-12 חודשים בעלייה בשיעור של עד 5% ביחס למחיר הנוכחי, וכי הוא נותן את הסכמתו לכך מראש. העדכון יבוצע בהתאם למחירון החברה העדכני התקף באותה עת.
  בסמוך לביצוע כל עדכון במחיר, תשלח החברה ללקוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידו במעמד עריכת הסכם זה וכן תפרסם את המחירון העדכני באתר האינטרנט שלה הפועל בכתובת www.avia2000.co.il. הלקוח יהא רשאי בכל עת להודיע לחברה על רצונו להביא הסכם זה לסיומו ובלבד שימסור על כך לחברה הודעה מוקדמת בעניין בכתב, לפחות 14 ימים טרם מועד סיום ההסכם.
 7. התשלום המוזכר בנספח מס' 1 הינו עבור 30 יום.
 8. תקופת השכירות המינימאלית הינה 30 יום.
 9. התשלום עבור השירות הינו לפי מספר הימים באותו החודש (החל מהחודש השני).
 10. גודל היחידה שהוערך ע"י יועץ האחסנה הינו הערכה בלבד, הלקוח ישלם לפי גודל היחידה שנלקח בפועל.
 11. באחריות הלקוח להגיע ביום ההובלה ולוודא את גודל היחידה שנלקח עבור תכולתו, ייפוי כח אשר יינתן למוביל ו/או לכל אחד מטעם הלקוח יאשר למיופה הכח לקבל החלטה עבור גודל יחידה.
 12. כל ביטול / דחיית הזמנה לא יחויב בתשלום.
 13. התמורה הינה לזכות שימוש בשטח בלבד ואינה כוללת כל שירות שהוא, פרט למתן גישה חופשית ליחידה המושכרת ללקוח או מיופה כוחו, עליו קיבלה החברה הודעה בכתב, לאחר תאום מראש.
 14. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח ומאשר במפורש כי השימוש (מכל סוג שהוא) ביחידת האחסנה נעשה על אחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת. חברת "אביה" ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה שיגרמו למטלטלין שיאוחסנו על ידי הלקוח או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או כתוצאה מבלאי טבעי בנסיבות ו/או שינויי צבע ו/או דהיית צבע של המטלטלין ו/או סימני כלשהם על גבי בדים, מצעים, מזרנים וכדומה, וכן מכל סיבה אחרת שהיא למעט נזקים שנגרמו עקב רשלנות ישירה של חברת "אביה" או מי מטעמה.
 15. בהתאם לסוג ו/או מאפייני הפריטים אשר בדעת הלקוח לאחסן כפי שיופיעו ברשימת ביטוח התכולה כאמור, תהיה החברה רשאית להעביר ללקוח את הסכום המומלץ לדעתה לביטוח התכולה, אולם מובהר ומוסכם כי הלקוח יהא רשאי לבטח את תכולת יחידת האחסנה בכל סכום לשיקול דעתו, אף יהיה זה גבוה או נמוך מסכום הביטוח המומלץ על-ידי החברה. בכל מקרה, הלקוח מחויב לעדכן את חברת "אביה" מראש ובכתב בכל שינוי שייערך על ידו בשווי תכולת יחידת האחסנה במהלך תקופת השימוש בה.
 16. הלקוח מצהיר כי פרט לפריטים המוזכרים ברשימת ביטוח התכולה להסכם זה, אינו מאחסן ולא יאחסן פריטים נוספים שערכם מעל 500 ₪ וערכם הכולל אינו עולה על סך של 5,000 ₪ בשטח מבלי להצהיר על כך ברשימת ביטוח התכולה. כמו כן אין לאחסן תכשיטים, עתיקות , פרוות ו/או דברי אומנות – אחסון פריטים אלה לא יכוסה ע"י הביטוח.
 17. הלקוח אינו מורשה לאחסן פריט ששוויו עולה על 50,000 ₪.
 18. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת ביטוח התכולה אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת ביטוח התכולה הוא הסכום המרבי לחבות השיפוי ע"י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 19. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע"י חברת הביטוח ובהתאם לרשימת ביטוח התכולה שנמסרה לחברת "אביה" ע"י הלקוח ו/או ע"י בא כוחו.
 20. במסגרת דמי השכירות החודשיים נגבים דמי ביטוח בשיעור של 0.18% מערך הפריטים המוצהר כאמור ברשימת ביטוח התכולה אשר נמסרה על ידי הלקוח וזאת עבור רכישת פוליסת ביטוח בגין נזק שיגרם לפריטים המאוחסנים כתוצאה מאש, פריצה, שיטפון או נזקי טבע אחרים (כולל רעידת אדמה). למען הסר ספק, סכומים אשר לא הוצהרו על ידי הלקוח ברשימת ביטוח התכולה ו/או עודכנו במהלך תקופת ההסכם, לא יבוטחו.
 21. השתתפות עצמית מצד הלקוח במקרה של נזק תעמוד על סך 1,500 ₪
 22. על כל נזק יש להודיע למשרדי החברה תוך 48 שעות לכל המאוחר ממועד פינוי יחידת האחסנה.
 23. פוליסת הביטוח אינה חלה במקרים של גניבה פשוטה (גניבה ללא סימני פריצה).
 24. הלקוח רשאי לבטח את תכולת המחסן באופן עצמאי. בחר הלקוח לבטח את תכולת המחסן עצמאית כאמור בסעיף זה, מתחייב הלקוח כי הפוליסה תכלול את אישור חברת הביטוח לפיו היא מוותרת בכתב ובמפורש על כל זכות של תחלוף, שיבוב או הגשת תביעה העלולה להיות לה נגד החברה, וכן מתחייב הלקוח להחזיק בפוליסה בת תוקף למשך כל תקופת השכירות.
 25. הלקוח פוטר את החברה ו/או את הבאים מטעמה וכן את המאחסנים ו/או בעלי הזכויות האחרים במחסנים, אשר בהסכמי ההתקשרות של המאחסנים ו/או בעלי הזכויות האחרים או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות בנכס נכלל פטור מקביל כלפי הלקוח, מאחריות בגין אבדן או נזק עקיף או תוצאתי לרכוש הלקוח, המבוטח תחת הפוליסה לביטוח אש מורחב, בין אם נערכה על ידי החברה כאמור בסעיף 20 לעיל ובין אם נערכה על ידי הלקוח כאמור בסעיף 24 לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הנ"ל). אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 26. רשאים הצדדים לקצר או לסיים את תקופת השכירות שלא לפי התאריך המתחייב מההסכם, ובלבד שתימסר על כך הודעה לפחות 14 יום מראש. אי מסירת הודעה תחויב בהפרשי ימים.
 27. החברה רשאית לעכב את מסירת הפריטים או חלק מהם לפי שיקול דעתה, אם המזמין לא ישלם לחברה את כל התמורה ותמורת הביטוח עד ליום הפינוי. הלקוח נותן הסכמתו כי לחברה קיימת זכות עיכבון על הפריטים, וכן קיימת לה זכות קיזוז מן הפריטים בגין כל חוב שיותיר הלקוח.
 28. במידה ויונפק ללקוח "כרטיס חכם" החברה רשאית לחסום אותו במקרה של פיגור או אי תשלום.
 29. הלקוח מאשר עם חתימתו על הסכם זה כי בכל מקרה של פיגור בתשלום דמי השכירות, מכל סיבה שהיא וללא יוצאת מן הכלל, למשך חודשיים רצופים או יותר, והלקוח לא תיקן את ההפרה להנחת דעת החברה, תיחשב ההפרה להפרה יסודית של ההסכם ובמקרה כזה תהא החברה רשאית לעשות בתכולה כל פעולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה – לתרום ו/או לזרוק ו/או למכור ו/או לבצע כל פעולה אחרת, בתכולת המחסן, במלואה או בחלקה, ובמקרה שנמכרה לקזז את התמורה מחוב הלקוח, וכן תהא החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לעשות כל פעולה משפטית או מסחרית אחרת בתכולה ויראו בלקוח כמי שוויתר וויתור סופי וגמור על כל זכויותיו בתכולה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה יחויב הלקוח בכל עלויות הטיפול בתכולה כאמור לעיל וכן יחויב בכל החיובים שנצטברו עד גמר הטיפול.
 30. קבלת יחידה חדשה / פינוי יחידה יתבצעו בשעות פעילות המשרד בלבד.
 31. שכירות יחידה תתבצע רק מול נציג של חברת "אביה" ובשעות פעילות המשרד (8:00-16:00), לקוח אשר יכניס תכולה ליחידה ללא תיאום יחויב בעלות של 1,000 ₪ + עלות שכירות.
 32. חברת "אביה" רשאית להעביר תכולה שאוחסנה ללא תיאום עם נציג החברה ליחידה חלופית, ע"ח הלקוח לפי מחיר של 150 ₪ לכל קוב.
 33. ע"מ להפסיק את חיוב הלקוח, כל פינוי יחידה מחויב בתיאום מראש עם המשרד וקבלת אישור, לפני פינוי היחידה בפועל.
 34. לחלופין ו/או בנוסף רשאית החברה לחייב את הלקוח בגין כל יום או חלק מיום של אי פינוי הפריטים מהמבנה לאחר תום תקופת השכירות או תקופת השכירות המאוחרת, סכום שהוא פי שלושה מהתמורה לאחסון והתמורה לביטוח.
 35. לקוח או כל אדם אחר מטעמו אשר השאיר פסולת בשטח המחסן ו/או גרם לנזק בשטח הציבורי ובשטח הפרטי של יחידתו יחויב בהוצאות פינוי/תיקון על סך 1,500 ₪.
 36. עלות פריצת מנעול ע"י אביה תעמוד על סך 100 ₪ - קיימת אפשרות לפריצה עצמית מצד הלקוח ללא חיוב.
 37. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי יעדכן את חברת "אביה" באופן מיידי ובכתב בכל שינוי באיזה מפרטיו האישיים לרבות: שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עימו ופרטי התשלום.
 38. מענו של הלקוח לצורך המצאת הודעות ודברי דואר, לרבות המצאת כל מסמך משפטי, הוא כל אחת מדרכי ההתקשרות עמו (לרבות מען, דוא"ל, טלפון) המופיעה לעיל על גבי הסכם שכירות זה, או כל מען אחר בישראל שהלקוח יודיע עליו לחברת "אביה" בכתב ואשר יימסר במסירה אישית במשרדי חברת "אביה" או בדואר רשום בלבד אשר חברת "אביה" אישרה ללקוח את קבלתו בכתב. כל הודעה ו/או דרישה ו/או כל מסמך שהוא רשאית חברת "אביה" לשלוח או למסור ללקוח בדואר רגיל או באופן אחר לפי בחירתה.
 39. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח ומאשר במפורש כי כל הודעה שתישלח ע"י החברה ללקוח לאחת מדרכי ההתקשרות עם הלקוח כאמור ומהלקוח לחברה לכתובת החברה כאמור בהסכם זה, תיחשב שהתקבלה בכתובת הנמען כ-72 שעות ממועד המשלוח.
 40. החברה רשאית לאחר הודעה מראש ובאמצעות דואר רשום להעביר במידת הצורך את הסחורה על חשבונה ליחידה אחרת.
 41. הלקוח מצהיר כי לא יבצע במחסן כל פעילות שאיננה חוקית על פי הוראות כל דין ומתחייב ומצהיר כי אינו מאחסן כל חומר שיש איסור באחזקתו ע"פ דין, כמו כן חומרים דליקים, נשק ותחמושת, מכלי דלק, בלוני גז או כל חומר אחר שיכול לגרום להתלקחות אש. כמו כן מצהיר הלקוח כי אינו מאחסן דברי אוכל וכי מובהר לו בחתימת הסכם זה כי אחסון החומרים לעיל יבטלו את האחריות של החברה כלפי הלקוח ואף יהיה צפוי להיתבע על נזקים כלפי צד ג\'. כל הפרה של הוראות סעיף זה תאפשר לחברה לבטל את ההסכם באופן מיידי ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות על פי הוראות כל דין ובכלל זה הגשת תלונה למשטרה.
 42. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא הסכם זה בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין כל אחד מהם, והוא מסכים ומקבל עליו את כל האמור בו במלואו ללא יוצא מן הכלל.

אביה שרותי אחסנה- מחירון

נפח (קוב)שדי חמד / חיפה מילואותהראליד בנימין / צור יגאל / כוכב יאירחיפה צ'ק פוסט / חיפה המפרץחולון / ראשל"צ / פ"ת / נתניהתל אביב קרליבךתיבות אחסנה – סניפים חולון ופ"ת קריית אריה
1---------------230/250200
1.35---------270/280330/340------
2------220/230300/310360/370370---
2.5165---------------245
2.8---------340400------
3180---260360420450---
4210220290390450550---
5240250320420480650320
6270280350450510750---
7300310380480540850---
8330340410510570950---
93603704405406001050---
103904004705706301150470
114204305006006601250---
12 ומעלה32 ₪ לקוב לפני מע"מ33 ₪ לקוב לפני מע"מ38 ₪ לקוב לפני מע"מ45 ₪ לקוב לפני מע"מ49 ₪ לקוב לפני מע"מ100 ₪ לקוב לפני מע"מ38 ₪ לקוב לפני מע"מ
 • עבור כל כיסוי ביטוחי של 1,000 ₪ > 1.5 ₪ לפני מע"מ לתקופה של 30 יום.

מחירון זה עודכן לאחרונה בחודש מאי 2022 והוא נתון לשינויים מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה. הלקוח מאשר כי הובהר לו כי ככל שיהיה מעוניין בשינוי יחידת האחסנה ו/או בהזמנת יחידת אחסנה נוספת, אזי יחולו התעריפים אשר יופיעו במחירון העדכני של החברה באותו מועד ולא תעריפי מחירון זה. לפני כל שינוי ביחידת האחסנה ו/או הזמנת יחידה נוספת – על הלקוח מוטלת החובה לבדוק את המחירון התקף באותו מועד והתאמתו לצרכיו.

 

נעילת יחידת האחסנה-

יחידות האחסנה הינן אישיות, והלקוח המחזיק היחיד במפתחות מנעול היחידה. מנעול היחידה כלול במחיר האחסנה. כל מנעול נוסף יחויב בעלות של 20 ₪. באפשרות הלקוח לנעול את יחידת האחסנה עם מנעול שהביא עמו.

 

מחירון מבצע

נפח (קוב)ראשל"צ - מבצע קיץ עד לתאריך 31.12.2022*תל אביב קרליבך - מבצע קיץ עד לתאריך 31.12.2022*
120% הנחה150/200
1.35---
2300
2.5---
2.8---
3360
4420
5480
6540
7600
8650
9700
10750
11790
12 ומעלה---59 ₪ לקוב לפני מע"מ

*הריני מאשר בזאת כי הוסבר לי שהמחירים הנקובים לעיל בעמודות ראשל"צ - מבצע קיץ ותל אביב קרליבך מבצע קיץ יהיו תקפים עד ליום 31/12/2022 וכי החל מיום 01/01/2023 החיוב בגין יחידות האחסנה בסניפים ראשל"צ ותל אביב קרליבך יתבצע בהתאם למחירים הנקובים בעמודות ראשל"צ ותל אביב קרליבך בטבלת המחירון.

 

שימוש בסל הרמה (סניף חולון בלבד)

בסניף החברה בחולון קיימת אפשרות, (מלבד מעליות המשא אשר זמינות 24/7) להניף משאות באמצעות סל הרמה וזאת ללא עלות נוספת מצד הלקוח. סל ההרמה אינו ניתן לשימוש על-ידי הלקוח אלא מופעל על-ידי נציג החברה בלבד. לקוח המבקש לעשות שימוש בסל ההרמה, נדרש לפנות בכתב לחברה, באחת מהדרכים הבאות ולציין את המועד בו הוא מבקש לעשות שימוש בסל ההרמה:

 1. בהודעת WhatsApp לטלפון מספר 052-3097988
 2. בכתובת מייל service@avia10.co.il
 3. באמצעות פקס שמספרו 03-7601088
פניות אלה יעשו עד יממה קודם למועד הובלת המיטלטלין ולא יאוחר מהשעה 12:00 בצהרי היום קודם להובלה. מובהר כי פניות אלה כפופות לאישור החברה ובהיעדר אישורה, לא יתאפשר לעשות שימוש בסל ההרמה. שעות הפעילות בהן ניתן לעשות שימוש בסל ההרמה הן ימים א'-ה' 08:00-16:00 וימי ו' 08:00-12:30 ועל כן באחריות הלקוח לתאם את הגעת ההובלה למחסן בשעות הפעילות בלבד.

 

שימוש במרכז תפעול (סניף פ"ת קריית אריה בלבד)

 • מרכז התפעול מיועד ללקוחות "סיטי בוקס" בלבד.
 • שעות פעילות מרכז התפעול ימים א'-ו' 8:00-24:00.
 • תיבה שנשלפה למרכז התפעול בהתאם להוראות השימוש, תהיה זמינה עבור הלקוח החל מ-08:00 ועד 24:00, נכון ליום תיאום מועד השליפה המבוקש.
 • על אף האמור לעיל, תיבה שנשלפה למרכז התפעול בימי שישי בהתאם להוראות השימוש תישאר במרכז התפעול עד יום א' בשעה 06:00.
 • מובהר ומוסכם כי השימוש במרכז התפעול כפוף לתיאום מראש מול משרדי החברה. שריון מועד ההגעה למרכז התפעול יתבצע עד השעה 12:00 בצהריים, יממה לפני מועד ההגעה למרכז.
 • מובהר כי תיאום השימוש במרכז התפעול כפוף לאישור החברה בכתב ובהעדר אישורה כאמור לא יתאפשר לעשות שימוש במרכז.

הערות לאופן השימוש בתיבות מוזמנות

 • ניתן להשאיר תיבה במרכז התפעול למשך יומיים בלבד, השארת התיבה מעבר ליום אחד מותנה באישור מראש ובכתב ממשרדי החברה.
 • שליפת התיבה למרכז התפעול בהתאם להוראות הנ"ל אינה כרוכה בתשלום.
 • שליפה תתבצע ברמת תיבה שלמה בלבד, לא תתאפשר שליפת פריטים מתוך התיבה.

שליפה דחופה

 • שליפה דחופה תתבצע עד 4 שעות ממועד פתיחת הבקשה, וזאת בכפוף לכך כי הבקשה כאמור התקבלה בשעות פעילות החברה: ימים א'-ה' עד השעה 12:00 ורק לאחר שהתקבל אישורה בכתב לקבלת הבקשה כאמור.
 • עלות שליפה דחופה 150 ₪ כולל מע"מ.

 

שימוש במרכז תפעול (סניף שדי חמד בלבד)

 • שעות פעילות מרכז התפעול ימים א'-ה' 08:00-16:00, ימי ו' 08:00-12:30.
 • תיבה שנשלפה למרכז התפעול בהתאם להוראות השימוש, תהיה זמינה עבור הלקוח בימים א'-ה' עד השעה 16:00 ובימי ו' עד השעה 12:30, נכון ליום תיאום מועד השליפה המבוקש.
 • מובהר ומוסכם כי השימוש במרכז התפעול כפוף לתיאום מראש מול משרדי החברה. שריון מועד ההגעה למרכז התפעול יתבצע עד השעה 12:00 בצהריים.
 • מובהר כי תיאום השימוש במרכז התפעול כפוף לאישור החברה בכתב ובהעדר אישורה כאמור לא יתאפשר לעשות שימוש במרכז.
 • שליפת התיבה למרכז התפעול בהתאם להוראות הנ"ל אינה כרוכה בתשלום.