077-2121311
א'-ה': 08:00-16:00
ו': 08:00-12:30
תנאי ההסכם
1
1. פרטי הזמנה
2
2. פרטים אישיים
3
3. חלוקה ואיסוף
4
4. סיכום הזמנה

עיר מגורים

אנא הזינו עיר מגורים כדי לוודא שהמיקום נמצא בטווח אזור השירות

Pelecard clearing page

תנאי ההסכם

הואיל והחברה עוסקת במתן שירותי אחסנה והיא בעלת הידע, היכולת והניסיון ליתן שירותים אלה וכן מחזיקה במתקנים המתאימים לצורך מתן השירותים;
והואיל והלקוח מעוניין לאחסן פריטים או לקבל מהחברה ארגזים ייעודיים (להלן: "הארגזים") לצורך אריזה עצמית של פריטים שונים ומסירתם לחברה לצורך אחסונם במחסניה והכל בכפוף להוראות הסכם זה;
והואיל ובהסתמך על הצהרות והתחייבויות הלקוח כאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מסכימה החברה לקבל מהלקוח את הפריטים ו/או הארגזים לאחר אריזתם על-ידי הלקוח לצורך אחסונם במחסניה;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מהות ההתקשרות

 1. מוסכם בזאת בין הצדדים כי החברה תעניק ללקוח שירותי אחסנה של הארגזים והפריטים הרצויים אשר יכללו במידת הצורך אספקת ארגזים, איסופם, אחסנתם של הארגזים והפריטים במחסני החברה ושליפת הארגזים והפריטים ממחסני החברה והעברתן ללקוח לפי בקשתו, והכל בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה.

הצהרות הלקוח

 1. הלקוח מצהיר ומתחייב כי אריזת הפריטים בארגזים (להלן: "פריטי הארגזים") תעשה על-ידי הלקוח, וכן הוא מצהיר כי הוא הבעלים ו/או הזכאי ו/או המורשה להחזיק בכלל פריטי הארגזים, ללא יוצא מן הכלל, והוא מתחייב כי מצב זה יישמר עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים והחזרת הארגזים לידי החברה כשהם ריקים ובמצב טוב ותקין כאמור בהסכם זה ובנספחיו.
 2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה למטרות בלתי חוקיות וכן כי פריטי הארגזים לא יכללו בשום אופן ובשום שלב פריטים אשר לגביהם מתקיים אחד מהבאים: תכולת ארגזים ששוויה עולה על 5000 ₪; תכשיטים, עתיקות, פרוות ו/או דברי אומנות, פריטים העשויים מזכוכית, חומרי נפץ, וכל חומרים אסורים או מסוכנים או בלתי חוקיים אחרים. הובהר ללקוח כי אחסנה של איזה מהחומרים לעיל יביא לביטול אחריות החברה כלפי הלקוח והוא אף יהיה צפוי להיתבע על נזקים כלפי צד ג’. כל הפרה של הוראות סעיף זה תאפשר לחברה לבטל את ההסכם באופן מיידי ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות על פי הוראות כל דין במקרה זה, לרבות הגשת תלונה למשטרה.
 3. הלקוח מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לו כי באחריותו לבצע רישום של פריטי הארגזים וכן הוא מאשר כי ידוע לו שפעולת שליפת הארגזים מתייחסת לארגז אחד לפחות ולא לשליפת איזה מהפריטים אשר אוחסנו בהם בנפרד.

השירות

 1. הובלת ארגזים ופריטים ממענו של הלקוח / מרכז תפעול, קליטתם וסידורם במחסני החברה, וכן הובלת הארגזים ממחסני החברה למען הלקוח (עליו הצהיר בנספח “פרטי הלקוח”) / מרכז תפעול על פי בקשתו במהלך תקופת ההתקשרות וכן בסיום תקופת ההתקשרות, יבוצעו על-ידי החברה ועל חשבון הלקוח כאמור בנספח "פרטים אישיים" להסכם זה.
 2. החברה לא תשלח או תחזיר ארגזים ו/או פריטים לכתובת שאינה באזור חלוקה, אלא אם כן אנו מסכימים לכך בכתב. זמני האיסוף, המסירה והחזרה הינם בגדר השערה בלבד, ו”אביה” לא תישא באחריות על כל עיכוב במסירה, איסוף או החזרה.
 3. מרכיבי השירות שיינתנו על ידי החברה ללקוח, תנאיו ומגבלותיו הינם כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

תקופת ההסכם

 1. הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך שנה אחת ממועד כניסתו של ארגז ו/או פריט/ים למחסני החברה או כל תאריך אחר אשר ייקבע בהסכמה בכתב בין הצדדים (להלן: "תקופת האחסנה").
 2. מוסכם על הצדדים כי תקופת האחסנה תוארך אוטומטית מדי כל שנה לשנה נוספת, וזאת למעט במקרה בו הודיע צד כלשהו למשנהו בהודעה מייל / טלפון / וואטסאפ על הפסקת האחסנה וזאת לא יאוחר מ-30 ימים לפני תום שנת האחסנה הרלוונטית.
 3. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה להביא ההסכם לידי סיום כאמור בהסכם, הלקוח יכול להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מייל / טלפון / וואטסאפ לכל הפחות 7 ימי עסקים לפני מועד סיום ההתקשרות.
  תקופת האחסנה המינימלית של כל ארגז ו/או פריט/ים הינה 30 יום שתחילתה במועד כניסתו של ארגז ו/או פריט/ים למחסני החברה אלא אם הסכימו הצדדים אחרת במפורש ובכתב.
 4. מובהר כי עם סיום ההתקשרות במועד הקבוע בהסכם זה, הלקוח ישיב לחברה את הארגזים כאשר הם נקיים וריקים מכל תוכן מתוכם בתוך 14 יום ממועד חזרת הארגזים אליו. עבור ארגז שלא יוחזר לחברה בתוך 14 יום ייגבה תשלום חד פעמי כמפורט בנספח ב' להסכם זה. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים את ההתקשרות עם הלקוח במועד סיום ההתקשרות על פי הסכם זה ו/או אחריו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן ובתנאים אשר יראו לה לנכון.

תנאים כלליים

 1. המחירים הנקובים בחוזה זה ובנספחיו, משמשים כבסיס והסכמה של הלקוח עבור התשלומים החודשיים. דמי האחסנה החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במקרה בו המדד יעלה בשנה קלנדרית בשיעור של יותר מ- 5%, ההצמדה תבוצע מתחילת השנה או מתחילת תקופת האחסנה, לפי המאוחר ביניהם.
 2. המחירון המצורף להסכם זה הינו מחירון השירותים של החברה נכון למועד עריכת ההסכם בין החברה ללקוח. בהתקשרותו בהסכם זה מאשר ומצהיר הלקוח כי ידוע לו שהמחירים המפורטים במחירון יעמדו בתוקפם עד למועד עדכון המחיר הבא שיתבצע על ידי החברה אחת ל-12 חודשים בעלייה בשיעור של עד 8% ביחס למחיר הנוכחי, וכי הוא נותן את הסכמתו לכך מראש. העדכון יבוצע בהתאם למחירון החברה העדכני התקף באותה עת. בסמוך לביצוע כל עדכון במחיר, תשלח החברה ללקוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידו במעמד עריכת הסכם זה וכן תפרסם את המחירון העדכני באתר האינטרנט שלה הפועל בכתובת www.avia2000.co.il. הלקוח יהא רשאי בכל עת להודיע לחברה על רצונו להביא הסכם זה לסיומו ובלבד שימסור על כך לחברה הודעה מוקדמת בעניין בכתב, לפחות 14 ימים טרם מועד סיום ההסכם.
 3. למען הסר ספק, ארגזים אשר לא נעשה בהם שימוש ויוחזרו ריקים ותקינים לשליח החברה לא יחויבו וזאת בתנאי שלא עברו שבועיים ממועד חלוקת הארגזים.
 4. התמורה הינה לזכות אחסנת הארגזים ו/או הפריטים במחסני החברה ושליפתם לבקשת הלקוח בלבד ואינה כוללת כל שירות אחר שהוא.
 5. התמורה כוללת כיסוי ביטוחי בסיסי לפי המצוין בנספח ב’ להסכם זה, והלקוח מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי אישורו ותוקפו של הביטוח תקף אך ורק לאחר מילוי טופס הביטוח.
 6. על הלקוח להצהיר בטופס הביטוח על כל התכולה המוכנסת לארגזים ולנקוב בסכומים המבטאים את הערך הריאלי של כל ארגז או פריט תכולה.
 7. למען הסר ספק מודגש בזה כי הסכום המרבי עבור נזקי שבר הינו 500 ש”ח.
 8. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת הפוליסה אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת “טופס הביטוח” הוא הסכום המרבי לחוות השיפוי ע”י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 9. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע”י חברת הביטוח ובהתאם לנספח הביטוח שנמסר לחברה ע”י הלקוח ו/או ע”י בא כוחו.
 10. החברה אינה אחראית, מעבר לביטוח הבסיסי, לנזק שיגרם לפריטים אך מוכנה לדאוג לביטוחם מפני נזק שיגרם כתוצאה מפריצה, אש, שיטפון או נזקי טבע אחרים (מלבד רעידת אדמה) תמורת פרמיה של 0.18%.
 11. השתתפות עצמית במקרה של נזק על סך 800 ₪ ותשולם על ידי הלקוח.
 12. פוליסת הביטוח אינה חלה במקרים של גניבה פשוטה (גניבה ללא סימני פריצה).
 13. היה ולא ישלם הלקוח לחברה את מלוא התמורה ותמורת הביטוח עד ליום סיום תקופת האחסנה, תהא החברה רשאית לעכב את מסירת הפריטים ו/או הארגזים לפי שיקול דעתה, והלקוח נותן בחתימתו על הסכם זה הסכמתו כי לחברה קיימת זכות עיכבון על הארגזים על תכולתם, וכן קיימת לה זכות קיזוז מפריטי הארגזים בגין כל חוב שיותיר הלקוח.
 14. הלקוח מאשר בחתימתו על הסכם זה כי היה ויפגר בתשלום למשך חודשיים או למעלה מכך, תהא החברה רשאית לעשות בתכולה על פי שיקול דעתה ובכלל זה – להעביר את התכולה לכתובתו של הלקוח, להעביר את התכולה למחסן מרכזי או לעשות כל פעולה משפטית או מסחרית אחרת ויראו בלקוח כמי שוויתר וויתור סופי וגמור על כל זכויותיו בפריטי הארגזים והפריטים. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה כאמור יחויב הלקוח בכל עלויות הטיפול בארגזים והפריטים כאמור לעיל וכן יחויב בכל החיובים שנצטברו עד גמר הטיפול.
 15. כל הודעה שתישלח ע”י צד אחד למשנהו בדואר רשום או במייל, לפי הכתובת המופיעה בהסכם זה (או כתובת חדשה עליה תימסר הודעה בכתב מעת לעת) תיחשב כהודעה שהתקבלה בכתובת הנמען לאחר 72 שעות ממועד מסירתה בבית הדואר או שליחתה במייל.
 

נספח א' - מחירון

מחירון ארגזים/פריטים:

פריטמחיר לפריט ל-30 יום
ארגז פלסטיק
משקל מקסימלי 25 ק"ג
12 ₪
פריט בינוני במידות עד
130cm X 60cm X 70cm
משקל מקסימלי: 25 ק"ג
20 ₪
פריט גדול במידות עד
130cm X 120cm X 70cm
משקל מקסימלי: 25 ק"ג
40 ₪
 

מחירון שירותים נלווים:

סעיףמחיר
אספקת ארגזי פלסטיק לבית הלקוחללא תשלום
החזרת ארגזים ו/או פריטים לבית הלקוח49 ₪ לארגז/פריט ראשון ו- 10 ₪ לכל פריט נוסף באותה החזרה
החזרה דחופה של ארגזים ו/או פריטים לבית הלקוח, תוך ארבע שעות (הגשת בקשה בימים א עד ה עד שעה 14:00)300 ₪, עד שני ארגזים/פריטים בהחזרה
החזרת ארגזים ו/או פריטים לסניפים ת"א קרליבך / חולון / פ"ת קריית אריה / פ"ת קריית מטלון / צור יגאל / הראלללא תשלום, מוגבל ל-3 ארגזים/פריטים בחודש
הובלת ארגזים ו/או פריטים למחסן של אביהללא תשלום
 • המחירים כוללים מע"מ.
 • המחירים כוללים כיסוי ביטוחי עבור כל ארגז/פריט בסך 500 ₪.
 • עבור כל כיסוי נוסף של 1,000 ₪ > 1.8 ₪ לתקופה של 30 יום.
 • שליפת ארגזים ופריטים מוגבלת לעד 5 פריטים במועד חלוקה בודד.
 

נספח ב' – תנאי שירות

הספקת ואיסוף ארגזים

 1. תיאום מועד עבור הספקת ארגזים יהיה רק לאחר חתימת הלקוח על החוזה המוסכם.
 2. תקופת אחסנה מינימאלית הינה 30 יום.
 3. נא לשים לב כי רק האיסוף הראשון של הארגזים והפריטים הקטנים הקשור להזמנה אינו מחויב בתשלום (למעט כשהדבר באשמתנו, עלינו לחזור לכתובת של הלקוח כדי להשלים את האיסוף).
 4. אם בבואנו למסור את הארגזים/פריטים לא נוכל להיכנס או שאף אחד לא יעמוד לרשותנו במקום הכתובת של הלקוח, נשאיר ללקוח הודעה על כך, והלקוח מתבקש לשים לב שייתכן שיוטל עליו תשלום נוסף ע”פ מחירון. נא ליצור אתנו קשר כדי להסדיר מחדש את המשלוח. אנו שומרים את הזכות לסרב לבצע משלוח חוזר יותר מפעם אחת ולבטל את הזמנת הלקוח, אם משלוח ראשון נכשל שלא באשמתנו.
 5. באחסנה מיידית - של ארגזים, בתוך 20 דקות מאז שהארגזים הריקים הובאו אליו, הלקוח יכניס את כל הפריטים ויחזיר את הארגזים המלאים לנהג המשלוחים;
  איסוף במועד אחר - על הלקוח לתאם מועד איסוף לארגזים, לא יאוחר מ- 14 ימים.
 6. אם יש מעלית בכתובת המשלוח של הלקוח, אנו נשלח, נאסוף ו/או נחזיר ארגזים ו/או פריטים לכל מפלס שמעלית זו מגיעה אליה, בתנאי שהארגזים ו/או הפריטים ניתנים להובלה במעלית זו. אם אין מעלית בכתובת המשלוח של הלקוח, או שמעלית זו אינה מגיעה למפלס שבו יש לאסוף או למסור את הארגזים, אנו נמסור, נאסוף או נחזיר את הארגזים למפלס כלשהו עד קומה שלישית בכתובת המשלוח של הלקוח. מעל קומה זו יחול תשלום נוסף של 10 ש"ח לארגז עבור כל קומה.
 7. המשקל המקסימלי לארגז/פריט הינו 25 ק"ג.
 8. על הלקוח להבטיח כי ניתן לסגור היטב את כל המכסים של הארגזים לאחר שהועמסו. נהג המשלוחים רשאי לסרב לקבל ארגז שאינו נסגר היטב ו/או לדרוש מהלקוח לרכוש ארגזים נוספים.
 9. רשאים הצדדים לקצר או לסיים את תקופת השכירות שלא לפי התאריך המתחייב מהחוזה, ובלבד שתימסר על כך הודעה לפחות 14 יום מראש.

החזרת פריטים ללקוח

החזרת פריטים ללקוח תתבצע אך ורק על פי דרישת הלקוח ובכפוף להוראות כדלקמן:

 1. בקשת הלקוח לשליפה תועבר לחברה באמצעות שליחת דוא”ל או הודעת וואטסאפ בה יפרט הלקוח את מספרו הסידורי של הפריט/ ארגז אשר נדרשת שליפתו.
 2. החברה תעביר ללקוח, בכתובתו או למרכז התפעול, את הפריט/ ארגז אשר התבקש על ידו, על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעתה בלבד.
 3. חלוקת הארגזים / פריטים לבתי הלקוחות תבוצע ע"פ המפורט באתר ובתנאי שההודעה נתקבלה אצל החברה עד ולא יאוחר מהשעה 14:00 ביום העסקים שקודם למועד החלוקה. החברה רשאית לשנות את ימי החלוקה ובלבד שיתקיימו לפחות פעמיים בשבוע ושתינתן על כך הודעה ללקוחות. באפשרות הלקוח להזמין החזרת פריטים דחופה, שתתבצע תוך ארבע שעות ממועד הבקשה, ובתנאי שההודעה נקבלה אצל החברה עד ולא יאוחר מהשעה 14:00 בימים א עד ה. התשלום עבור החזרה דחופה יהיה כמפורט בנספח א'.

ביטוח

 1. החברה אינה אחראית, מעבר לביטוח הבסיסי ע”ס 500 ₪ לארגז/פריט, לנזק שיגרם לפריטים אך מוכנה לדאוג לביטוח הפריטים לנזק שיגרם כתוצאה מפריצה, אש, שיטפון או נזקי טבע אחרים (לרבות רעידת אדמה) תמורת פרמיה של 0.18%.
 2. הלקוח מאשר כי שווי הפריטים לא ידוע לנו, כל הרחבת ביטוח מעבר לביטוח הבסיסי, מחייבת מילוי טופס “טופס מפרט לביטוח”.
 3. הלקוח מצהיר כי פרט לפריטים המוזכרים בטופס ”מפרט לביטוח” בהסכם זה, אינו מאחסן ולא יאחסן פריטים נוספים שערכם הכולל עולה על סך של 500 ₪ בכל ארגז, מבלי להצהיר על כך בטופס לביטוח. כמו כן אין לאחסן תכשיטים, עתיקות, פרוות ו/או דברי אומנות – אחסנת פריטים אלה לא יכוסה ע”י הביטוח.
 4. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת “טופס מפרט לביטוח” אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת “טופס מפרט לביטוח” הוא הסכום המרבי לחוות השיפוי ע”י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 5. על הלקוח לבדוק את הפריטים לאחר החזרת הפריטים ממתקן האחסנה שלנו, ואם הלקוח סבור שהפריטים אבדו או ניזוקו באופן כלשהו, עליו להודיע לנו תוך 24 שעות לכל המאוחר לגבי האובדן או הנזק האמור.
 6. הלקוח אינו מורשה לאחסן פריט ששוויו עולה על 5,000 ₪.
 7. ארגז/פריט כלשהו ששוויו עולה על 5,000 הסכמנו במפורש כי הלקוח מוכן ליטול על עצמו את מלוא החבות לארגז/פריט.
 8. כל סיכון הקשור לפריטים יחול תמיד על הלקוח. בנוגע לשירותי ההשכרה בלבד, סיכון שקיים בארגזים יעבור ללקוח ברגע שהארגזים הללו: (א) יימסרו באופן אישי ללקוח/לנציג המורשה של הלקוח; או (ב) יושארו במקום המסירה שצוין בהזמנת הלקוח (לפי העניין). סיכון שקיים בארגזים האמורים יחזור אלינו כאשר הארגזים הללו ייאספו על ידינו בתאריך האיסוף או בתאריך אחר כפי שהוסכם בכתב בין הלקוח לביננו.
 9. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע”י חברת הביטוח ובהתאם לנספח הביטוח שנמסר לחברת “אביה” ע”י הלקוח ו/או ע”י בא כוחו.
 10. השתתפות עצמית במקרה של נזק על סך 800 ₪.

חיובים

 1. “תאריך התשלום הראשון” יהיה עם קליטת הארגזים במתקן האחסנה אך לא יאוחר מ- 14 יום, מיום מסירת הארגזים ללקוח.
 2. במידה והלקוח מבטל הזמנה בהתראה של פחות מיום עסקים אחד לפני מסירה, איסוף או החזרה לפני המועד המיועד יחויב הלקוח ב-120 ₪.
 3. כל התשלומים כוללים מע”מ. אם אחוז המע”מ משתנה, אנו נתאים את המע”מ שמשלם הלקוח על התשלומים, והתאמה זו תיכנס לתוקף בתאריך התוקף של שינוי אחוז המע”מ.
 4. מעת לעת אנו רשאים לשקול מחדש ולשנות את התשלומים החודשיים שאנו גובים על שירותי האחסנה, והתשלומים המתוקנים;
  - ייכנסו לתוקף באופן מידי לגבי הזמנות חדשות; וכן
  - ידווחו ללקוח בדוא”ל לכתובת הדוא”ל המצוינת בהודעת החיוב החודשית הבאה בנוגע להזמנות קיימות וייכנסו לתוקף החל מהחיוב החודשי האמור. אם הלקוח אינו מסכים לתשלומים המתוקנים, הוא רשאי לסיים את ההסכם בתוך 14 יום.
 5. בנוגע לשירותי אחסנה בלבד, במקרה שהחוב הנוגע לשירותי האחסנה לא ישולם בתוך 90 יום לאחר מועד הפירעון, יחולו התנאים הבאים;
  - אנו רשאים למכור את הפריטים ולהעביר את מלוא הבעלות על הפריטים לקונה הפריטים. - להחזיק ו/או לסלק בסופו של דבר חלק מהפרטים או את כולם בהתאם.
 6. רכישה / אובדן ארגז - 90 ₪ לכל ארגז.

Contact us he

אודותינו

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

Privacy policy

Privacy policy
Loader